Grupa ZARMEN
ul. Batorego 17, 41-506 Chorzów
telefon
+48 32 783 49 87
biuro@zarmengpp.pl

Slider

Aktualności

Dostępne moce przyłączeniowe dla wytwórców.

2023-07-01 12:10:00

Poniżej przedstawiamy zestawienie wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV na obszarze ZARMEN GPP Sp. z o.o. w latach 2023-2028:

Wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą w wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej.

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł

2023-07-01 12:05:00

Poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów, które ubiegają się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej ZARMEN GPP Sp. z o.o. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV:

Informację publikujemy zgodnie z obowiązkiem, jaki nakłada na nas Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne art. 7 ust. 8l pkt. 1.

Dostępne moce przyłączeniowe dla wytwórców.

2023-03-31 12:45:00

Poniżej przedstawiamy zestawienie wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV na obszarze ZARMEN GPP Sp. z o.o. w latach 2023-2028:

Wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą w wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej.

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł

2023-03-31 12:30:00

Poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów, które ubiegają się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej ZARMEN GPP Sp. z o.o. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV:

Informację publikujemy zgodnie z obowiązkiem, jaki nakłada na nas Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne art. 7 ust. 8l pkt. 1.

Zakres informacji przekazywanej odbiorcą o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń w 2022 r.

2023-03-31 12:00:00

ZARMEN GPP Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego publikuje zakres informacji przekazywanej odbiorcom o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń w 2022 r.

Pliki do pobrania

Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2022 r.

2023-03-31 08:00:00

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z późn. Zmianami, ZARMEN GPP Sp. z o.o. podaje informację o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2022 r.

Pliki do pobrania

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2022 r.

2023-03-23 11:00:00

ZARMEN GPP Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późn.zm.) znowelizowane rozporządzeniem z dnia 21 sierpnia 2008 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1005) publikuje wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: SAIDI, SAIFI, MAIFI.

Pliki do pobrania

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

2023-03-15 08:00:00

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

ZARMEN GPP Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego (zwany dalej „OSDn”) wprowadza Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwaną dalej IRiESD), na podstawie zapisów ustawy Prawo energetyczne.

ZARMEN GPP Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego nie posiadający bezpośredniego połączenia z sieciami przesyłowymi (operator systemu dystrybucyjnego typu OSDn) prowadzi ruch, eksploatację i planowanie rozwoju sieci, a także bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi w sieci, na której został wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego (zwanej dalej „siecią dystrybucyjną OSDn”), zgodnie z IRiESD.

ZARMEN GPP Sp. z o.o. realizuje określone w ustawie obowiązki w zakresie współpracy z operatorem sytemu przesyłowego za pośrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego, do sieci którego jest przyłączony i który jest przyłączony bezpośrednio do sieci przesyłowej, tj. TAURON Dystrybucja S.A. (OSDp).

ZARMEN GPP Sp. z o.o. będąc OSDn prowadzi dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych w Częstochowie w rejonie ul. Odlewników 20, na terenie zakładu Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. oraz w jej bezpośrednim otoczeniu, sieciami wysokiego i średniego napięcia.

Pliki do pobrania

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

2023-02-01 10:00:00

Uprzejmie informujemy, że ZARMEN GPP Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) publikuje projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy – Prawo energetyczne.

ZARMEN GPP Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu.

Uwagi należy zgłaszać w terminie od 01 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r. w podany niżej sposób:

na adres poczty elektronicznej biuro@zarmengpp.pl

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem IRiESD Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

Pliki do pobrania

Zamiar połączenia ZARMEN ENERGIA Sp. z o.o. i ZARMEN GPP Sp. z o.o

2020-04-27 15:00:00

Zamiar połączenia Spółek ZARMEN ENERGIA Sp. z o.o. i ZARMEN GPP Sp. z o.o. stanowi jeden z zasadniczych elementów koncepcji reorganizacji Grupy Kapitałowej ZARMEN. Celem połączenia jest optymalizacja kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej, uproszczenie jej struktury, a także dostosowanie tej struktury do zadań wynikających z obecnej strategii Grupy Kapitałowej ZARMEN. 
 
Obydwie Spółki działają w ramach segmentu Energia Elektryczna, co pozwoli, w wyniku połączenia uzyskać efekty synergii poprzez konsolidację działań w branży energetyki zawodowej i wypracowanie wspólnej oferty. Ponadto nastąpi optymalizacja działalności operacyjnej poprzez zarządzanie jednym podmiotem i efektywne wykorzystanie zasobów Spółek.
 
Z zastrzeżeniem wymogu podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników każdej ze Spółek odpowiednich uchwał, Spółki uzgadniają, że połączenie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w niniejszym Planie Połączenia.